Kamil Wódka

psycholog sportu, doktor nauk o kulturze fizycznej

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA w KIELCACH

wszechnica_swietokrzyska_logo

WYCHOWANIE FIZYCZNE

– studia LICENCJACKIE 1 rok 

Przedmiot „Psychologia rozwojowa i społeczna”

Instrukcja dotycząca pracy zaliczeniowej:

Wybierz jeden z poniżej zaprezentowanych tematów.
Opisz zagadnienie i przedstaw własne przemyślenia.

– „Aktywność sportowa jako czynnik kształtujący rozwój osobowości młodzieży”

– „Charakterystyka okresu adolescencji z punktu widzenia nauczyciela wychowania fizycznego”

– „Na podstawie znanych Ci teorii agresji wyjaśnij zjawisko agresji na stadionach sportowych”

Jedna praca może być napisana przez 2 osoby.
Praca pisemna ma być oryginalna, a nie być plagiatem. Prace zawierające teksty skopiowane z książek, czasopism, internetu nie będą przyjmowane. Praca powinna zawierać autorskie refleksje.

Praca proszę wysłać na email kw@psychologsportu.pl

Każdy email, który otrzymam potwierdzam emailem zwrotnym.

Brak takiego potwierdzenia oznacza, że email nie dotarł.

Ostateczny termin nadsyłania prac – 3 czerwiec 2018.

Prace nadesłane po terminie będę mogły uzyskać maksymalną ocenę 4,0.

 

 – studia MAGISTERSKIE1 rok 

Przedmiot „Psychologia aktywności fizycznej”

Warunki uzyskania zaliczenia (zaliczenie na ocenę):

– Obecność i aktywność na zajęciach

– Praca zaliczeniowa (na ocenę)

Instrukcja dotycząca pracy zaliczeniowej:

Wybierz ten temat z zajęć z przedmiotu „Psychologia aktywności fizycznej” , który zainteresował Cię najbardziej.

Następnie – znajdź przynajmniej dwa artykuły z czasopism naukowych z ostatnich 5 lat traktujących o szeroko rozumianych naukach o kulturze fizycznej (np. „Sport Wyczynowy”, „Medycyna Sportowa”, „Magazyn Trenera”, „Forum Trenera”, „Wychowanie Fizyczne i Sport” i inne), które będą do tego wybranego tematu zajęć nawiązywać.

Skseruj (dopuszczalną prawem autorskim – na potrzeby własne – ksero do zwrotu po otrzymaniu zaliczenia) cześć/całość artykułu.

Zaznacz fragmenty, które zainteresowały Cię szczególnie i dołącz napisaną w odniesieniu do tych treści refleksje własną (minimum 3 tyś. znaków, maksimum 5 tyś. znaków).

Wykaż, dlaczego ten właśnie temat – to zagadnienie i ten wybór tekstu – jest istoty w Twojej obecnej/przyszłej pracy zawodowej. Wykaż, jak możesz/będziesz mógł wykorzystać zdobytą wiedzę zarówno z zajęć, jak i w przeczytanych artykułów.

ps. nie wierze w zbiegi okoliczności – czyli na przykład w to, że cała grupa odkryła ten sam artykuł.

ps. refleksje mają być autorskie – pokazujące własne sądy i niezależność myślenia – to będzie promowane. Opcja „kopiuj-wklej” wysoce niepożądana – uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

Jedna praca może być napisana przez 2 osoby.

Zagadnienia poruszane na zajęciach:

Problematyka stresu i radzenia sobie ze stresem w aktywności fizycznej
Filozofia mistrza
Cele wynikowe, mistrzowskie, zadaniowe
Elementy treningu mentalnego:
– trening relaksacyjny
– techniki biofeedback
– trening wyobrażeniowy
– trening koncentracji uwagi
Coaching we współczesnym sporcie
Uzależnienie od aktywności fizycznej
Elementy komunikacji interpersonalnej w aktywności fizycznej
Psychospołeczne aspekty dopingu w sporcie

 

Praca proszę wysłać na email kw@psychologsportu.pl

Każdy email, który otrzymam potwierdzam emailem zwrotnym.

Brak takiego potwierdzenia oznacza, że email nie dotarł.

Ostateczny termin nadsyłania prac – 3 czerwiec 2018.

Prace nadesłane po terminie będę mogły uzyskać maksymalną ocenę 4,0.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – studia MAGISTERSKIE1 rok

Przedmiot  „Komunikacja społeczna” 

Warunki uzyskania zaliczenia (zaliczenie na ocenę):

Obecność i aktywność na ćwiczeniach

Praca pisemna (na ocenę)

 

Instrukcja dotycząca pracy zaliczeniowej:

Jedna praca może być napisana przed 2 osoby

Proszę przedstawić propozycję wykorzystania wiedzy zdobytej na zajęciach
z „Komunikacji społecznej”.
W pracy (minimum 3 tyś. znaków, maksimum 5 tyś. znaków) w pierwszym etapie:

– wybierz osobę, której kompetencje komunikacyjne będziesz chciał/chciała opisać

– musi to być osoba realna – z imienia i nazwiska (np. konkretny sportowiec czy polityk, ale również może to być po prostu jedna z osób z pary piszącej pracę zaliczeniową)

– określ jakie kompetencje komunikacyjne z racji funkcji pełnionej przez daną osobą funkcji (posadanego zawodu) będą jej potrzebne do efektywnego działania

– oceń – według posiadanej przez Ciebie wiedzy i możliwości – w jaki stopniu osoba ta posiada owe kompetencje (przegląd słabych i mocnych stron komunikatywności). Możesz tutaj odwołać się do konkretnych wystąpień danej osoby potwierdzających wspomniane kompetencje  – wywiady, wystąpienia publiczne, itp.)

– nakreśl cele (jakie konkretne umiejętności komunikacyjne) powinny być przez opisywaną osobę rozwinięte oraz przedstaw plan, jak można to uczynić.

 

Praca pisemna ma być oryginalna, a nie być plagiatem. Prace zawierające teksty skopiowane z książek, czasopism, internetu nie będą przyjmowane. Praca powinna zawierać autorskie refleksje. Odwołania do literatury przedmiotu (w celach innych niż tylko i wyłącznie po to, aby przedstawić czym komunikacja jest oraz jakie rodzaje komunikacji możemy wyróżnić – mile widziane).

Praca proszę wysłać na email kw@psychologsportu.pl

Każdy email, który otrzymam potwierdzam emailem zwrotnym.

Brak takiego potwierdzenia oznacza, że email nie dotarł.

Ostateczny termin nadsyłania prac – 3 czerwiec 2018.

Prace nadesłane po tym terminie będę mogły uzyskać maksymalną ocenę 4,0.

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – studia MAGISTERSKIE – 2 rok

Przedmiot  „Modelowanie aktywnych zachowań ruchowych człowieka” 

Warunki uzyskania zaliczenia (zaliczenie na ocenę):

Obecność i aktywność na ćwiczeniach.

Praca pisemna (na ocenę).

 

Instrukcja dotycząca pracy zaliczeniowej:

Jedna praca może być napisana przed 2 osoby.

W odwołaniu do tematyki zajęć proszę wybrać zachowanie, które będzie poddane modelowaniu.

W pracy proszę uwzględnić następujące jej etapy:

1. Diagnozę aktualnego zachowania (przed rozpoczęciem modelowania)

– w analizie proszę wykorzystać znane Państwu narzędzia diagnostyczne – można posłużyć się proponowaną na zajęciach analizą SWOT – można wykorzystać inne narzędzia (których wybór będzie zasadny),

– diagnoza winna rozwinąć się w opis aktualnego stanu (a nie tylko „surowe dane” z narzędzia diagnostycznego),

2. Plan pracy, którego celem będzie wykonanie planowanego modelowania.

3. Opis treningu (jego przebiegu).

 

Praca proszę wysłać na email kw@psychologsportu.pl

Ostateczny termin nadsyłania prac – 6 maj 2018.

Prace nadesłane po terminie będę mogły uzyskać maksymalną ocenę 4,0.

Każdy email, który otrzymam potwierdzam emailem zwrotnym.

Brak takiego potwierdzenia oznacza, że email nie dotarł.

 

Wyślij e-mailkw@psychologsportu.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.